EL. ESF

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfondi toel

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 

 

 

Meetme  “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus (1.2.1) raames korraldab Kuressaare Vanalinna Kool projekti ” Motiveeriv hindamine Kuressaare Vanalinna Koolis” (2014-2020.1.02.16-0291)

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on 7 728,83 eurot (100%)

Projekti algus ja lõpp: 01.03.2017 -30.04.2018


Õpetajad ja kooli juhtkond on üheskoos korraldanud arutelusid määratlemaks prioriteetseid arenguvajadusi ja ootuseid koolisüsteemis. Oleme oma koolis täheldanud, et õpilaste õpimotivatsioon on langenud (edukate õpilaste arv on vähenenud ja puudulike hinnetega õpilasi on rohkem) ning õpetajad otsivad lahendusi, kuidas uuenevas õpikäsitluses leida sellel probleemile lahendus.

Peame üheks oluliseks õpilaste õpimotivatsiooni mõjutamise vahendiks hindamissüsteemi. Traditsiooniline hindamine (hindame tulemust, mitte protsessi) ei ole enam see, mis paneks õpilase pingutama ja oma arengu eest vastutama. Näeme vajadust saavutada õpetamis- ja õppimiskultuur, kus õpilane mitte ei pea õppima, vaid tahab õppida. Siin on suur roll õpetaja oskusel anda õpilastele konstruktiivset tagasisidet ning innustada neid õppimisprotsessis, need oskused ja praktikad aga ei teki iseenesest vaid tahavad teadlikku ja süsteemset omandamist ning juurutamist.


Projekti eesmärgiks on õppimist toetava hindamiskorralduse rakendamine ja juurutamine ning tulemuslikkuse analüüsimine oma koolis.

Projekti raames viiakse Kuressaare Vanalinna Koolis ellu terviklahendus õpimotivatsiooni ja õppimist toetava hindamissüsteemi juurutamiseks, mis panustab nii uuenevat õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri arengusse kui ka uute teadmiste ja oskuste rakendamisse õpetajate töös. Terviklahendus hõlmab endas nii õpetajate koolitusprogrammi, õppekäike, uue hindamissüsteemi arendamist ja testimist kui ka meeskonnasisese kovisioonikompetentsi arendamist.


 

  1. koolituspäeval 29.09.17 läbiti teemad

Õpilase enesehinnangu mõju õpimotivatsioonile ja suhetele eakaaslastega ning täiskasvanutega.

Ülevaade probleemsetest suhtlemismustritest ja nende kujunemist mõjutavatest faktoritest lapse arengu käigus.

Õpetaja võimalused laste õpimotivatsiooni toetamiseks, adekvaatse enesehinnangu kujundamiseks ning sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

Erg1õpetajad2  õpetajad