Kirjalik vormistamine

Töö Struktuur:

Tiitelleht

Sisukord

Sissejuhatus (teema valiku põhjendus)

Töö põhiosa (peatükid ja nende alajaotised)

Kokkuvõte (järeldused)

Kasutatud allikate loetelu

Lisad (kui on)

 

Vormistamise nõuded:

(Sulgudes olevad vihjed on programmi MS Word kohta)

 1. Töö vormistatakse A4-formaadis valgele lehele. (Küljendus->Suurus->A4)
 2. Lehe veerised: vasakul 2,5 cm, paremal 2cm, üleval ja all 2 cm. (Küljendus->Veerised->Kohandatud veerised)
 3. Tekstikiri (kogu teksti markeerimine „Ctrl+a“)
  • Font: Stiil – Arial; suurus- 12, mustas kirjas.
  • Lõik: lõiguvahe enne uut lõiku 12p, pärast 0p; reasamm 1,5.
 4. Põhipealkirjad (Laad- Pealkiri 1) [Laadi muutmiseks laadi peal parem klõps ja „Muuda“]
  • Font: Stiil – Arial; suurus- 16; tekst trükitähtedega ehk suurtähtkirjas; tekst mustas paksus kirjas.
  • Lõik: Lõiguvahe enne uut lõiku 12p, pärast 6p; reasamm 1,5.
 5. Alapealkirjad (Laad- Pealkiri2, …) [Laadi muutmiseks laadi peal parem klõps ja Muuda“]
  • Font: Stiil – Arial; suurus- 14; tekst mustas paksus kirjas.
  • Lõik: Lõiguvahe enne uut lõiku 12p, pärast 6p; reasamm 1,5.
 6. Põhipealkirjad algavad uuelt lehelt. (Lisa->Leheküljepiir / Ctrl+Enter)
 7. Pealkirjad (põhipealkirjad, alapealkirjad, …) on nummerdatud. (Avaleht->Mitmetasemeline loend->Lisada number laadide[Pealkiri 1, …] ette)
 8. Põhipealkirjade numbri järgi käib punkt. (Avaleht->Nummerdus->[Valida punktiga numberloend])
 9. Kasutatud allikates olev loetelu on nummerdatud, veebilehtedele lisada kuupäev, millal lehelt info on võetud. (Vaata, et paigutus oleks korrektne) (Avaleht->Nummerdus[Kontrolli, et numbrite paigutus oleks korrektne])
 10. Pealkirjade: „Sissejuhatus, Kokkuvõte, Kasutatud allikate loetelu“ ja „Lisad+lisade pealkirjad“, ette numbrit ei käi.
 11. Luua sisukord kasutades automaattabelit (Viited->Sisukord->Automaattabel 1)
  • Sisukorra vorming
   • Pealkiri „Sisukord“ märkida laadiga „Pealkiri 1“ ja eemaldada eest number.
   • Sisukorras oleva teksti vorming
    • Font: Stiil – Arial; suurus- 12, mustas kirjas.
    • Lõik: lõiguvahe enne uut lõiku 12p, pärast 0p; reasamm 1,5.
 1. Luua tiitelleht. (tiitellehe vormistamine)
 2. Leheküljenumbrid on töö all keskel välja arvatud tiitellehel.(Lisa->Leheküljenumber+[Erinev Esileht])